Ενημερωτικό Έγγραφο

13.2.2021

Στο πλαίσιο της Δέσμης Εργασίας 5 του έργου GENDERACTION αναπτύχθηκε μια σειρά Ενημερωτικών Εγγράφων για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”, τα οποία αναδεικνύουν τα κύρια θέματα που αφορούν στην ισότητα φύλου στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολιτικές ισότητας φύλου και η διάσταση του φύλου στην Έρευνα και Καινοτομία είναι καθοριστικές για το μέλλον του Προγράμματος Πλαίσιο και θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται και ενσωματώνονται επαρκώς στα επίσημα έγγραφα όπως επίσης και στις μελλοντικές συζητήσεις, διάχυση και προβολή.

Ευελπιστούμε ότι εσείς και οι λοιποί φορείς θα βρείτε τη Σειρά των Ενημερωτικών Εγγράφων ενδιαφέρουσα και χρήσιμη στις μελλοντικές προσπάθειες για προώθηση της ισότητας φύλου στην Έρευνα και Καινοτομία στον ευρωπαϊκό χώρο.

Some of our policy briefs were translated into French, Polish, Serbian, Slovak, and Spanish.

 

 

ΤΟ ΦΥΛΟ ΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

 

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ» ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΧΕ

 

 

 

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΏΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΏ ΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΌ ΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε&Κ

 

 

 

ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΣΌΤ ΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΎΛΩΝ ΣΤΟ Ν ΕΥ ΡΩΠΑΪΚΌ ΤΟ ΜΈΑ ΈΡΕΥ ΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ ΜΊΑΣ

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΟΡΘΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣ ΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 4 ΤΟΥ

 

 

ΚΕΊΜΕΝΟ ΘΈΣΗΣ ΤΟΥ GENDERACTION ΣΧΕΤΙΚ Ά ΜΕ ΤΟ ΦΎΛΟ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΌ ΣΧΕΔΙΑ ΣΜΌ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΟΡΊΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΏΠΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2021-2024 ΓΙΑ ΤΟ 1O Σ ΤΡΑΤΗΓΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ